APIE MUS

APIE TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRĄ

Itexamlibrary is offering Cisco certifications Cisco Certified Network Associate Exam preparation material with exam questions and answers for boosting up your exam exam success with 100% money back pass guarantee. which is the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
We are team of Cisco certified professionals with lots of experience in writing Cisco documents and we take exam exam for your success before publishing them for sale.
cisco
The test dumps PDF, and the practice test problem can help you pass the exam quickly and smoothly. 100% quality assurance, if you fail the exam, you can refund the full amount. You can believe it.
200-310 pdf
This test material will improve your pass rate.
1Z0-061 exam dumps
A variety of recent exam PDF and learning guides make it easy for you to pass the exam. It will help you pass the exam quickly, which is the best way to pass the exam.
200-125 exam
Cisco 200-125 braindumps on itexamlibrary are written by many experienced IT experts and 99.9% hit rate. If you don't have time to prepare for 200-125 or attend classes, itexamlibrary's 200-125 study materials can help you to grasp the exam knowledge points well. By using itexamlibrary, you can obtain excellent scores in the CCNA Data Center exam.
210-060 dumps exam
About cisco, Microsoft, IBM and other exam you know how much? There are a variety of sources to help you understand and pass the certification exam quickly.
300-135 exam guide
Do you want to pass the IT certification exam quickly? These materials will help you achieve your dream of passing exams.
300-320 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test heap. This will help you to pass the exam easily.
The following are the latest PDF testing resources, including CISCO, Microsoft, IBM, Oracle, EMC, and so on. These dumps can help you pass the exam quickly, which is the most effective way to pass the exam.
http://www.itexamlibrary.com/
ItExamLibrary offers the latest exam pdf material ,Help you pass it certification exams quickly.
cisco
The test dumps PDF, and the practice test problem can help you pass the exam quickly and smoothly. 100% quality assurance, if you fail the exam, you can refund the full amount. You can believe it.
300-070 pdf
This test material will improve your pass rate.
300-208 exam dumps
A variety of recent exam PDF and learning guides make it easy for you to pass the exam. It will help you pass the exam quickly, which is the best way to pass the exam.
200-125 exam
CISCO certification, test dump PDF online download, all kinds of CISCO test materials let you easily pass the exam.
210-060 dumps exam
About cisco, Microsoft, IBM and other exam you know how much? There are a variety of sources to help you understand and pass the certification exam quickly.
70-533 exam guide
Do you want to pass the IT certification exam quickly? These materials will help you achieve your dream of passing exams.
300-115 exam questions
Itexamlibrary provides high quality IT authentication test heap. This will help you to pass the exam easily.

2003 metų gruodžio 30 d. Telšių apskrities savivaldybės – Telšių, Plungės, Mažeikių rajonai ir Rietavo savivaldybė įsteigė UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrą“, kurio pagrindinė funkcija – įdiegti ir eksploatuoti regioninę atliekų tvarkymo sistemą, apimančią atliekų surinkimą, vežimą, perdirbimą ir šalinimą visoje savivaldybių administruojamoje teritorijoje.

Telšių regiono Savivaldybės yra patvirtinusios Telšių regioninės atliekų tvarkymo sistemos plėtros projekto galimybių studiją, pagal kurią 2004 m. kovo 30 d. Finansų ministerijoje buvo pasirašytas Finansinis memorandumas dėl investicinio projekto Nr. 2003/LT/16/P/PE/016 „Telšių regiono buitinių atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ finansavimo iš ISPA (dabar Sanglaudos fondas) fondo lėšų. Projekto vertė – 8 902 000 eurų. Pagal šį memorandumą, projektui finansuoti iš ISPA fondo lėšų yra skirta 6 320 420 eurų, iš valstybės biudžeto bendram finansavimui skirta 1 780 400 eurų, likusi projekto dalis, 801 180 eurų, finansuojama paskolos lėšomis. Projekto įgyvendinančioji agentūra – Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) prie Aplinkos ministerijos. Galutinis projekto naudos gavėjas – UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Bendrovė įsteigta ir veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei  kitais norminiais aktais, bendrovės įstatais.

UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" direktorius

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ įstatai

UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ valdymas vykdomas:

1. Akcininkų susirinkimuose, balsuojant turimomis akcijomis, kurios padalintos Partneriams (savivaldybėms) pagal gyventojų skaičių Partnerių (savivaldybių) administruojamose teritorijose ir yra:

Mažeikių rajono savivaldybei – 37 proc.akcijų,
Telšių rajono savivaldybei – 32 proc. akcijų,
Plungės rajono savivaldybei – 25 proc. akcijų,
Rietavo savivaldybei – 6 proc. akcijų.

2. Valdybos susirinkimuose.

Valdyba. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ valdybą sudaro - valdybos pirmininkas - Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktorė Laima Nagienė ,Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Imantas Motiejūnas, Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorius Mindaugas Kaunas, Rietavo savivaldybės administracijos direktorius Vytautas Dičiūnas.


UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ įstatuose yra apibrėžtas veiklos pobūdis – gamybos ir kitokių atliekų rinkimas, gabenimas ir apdorojimas, antrinis perdirbimas, paslaugų teikimas, konsultacinė verslo ir valdymo veikla. Savivaldybės, būdamos šios įmonės steigėjos ir atsakingos už komunalinių atliekų tvarkymą savo rajone, gali pavesti tarpsavivaldybinei įmonei vykdyti savo funkcijas. Šiuo metu visos savivaldybių Tarybos yra priėmusios sprendimus, dėl kai kurių užduočių ir funkcijų perdavimo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkmo centrui“. Pagrindinė bendrovei keliama užduotis – įgyvendinti Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos plėtros projektą.

Telšių apskrities savivaldybėse atliekų tvarkymo organizavimo pagrindiniai principai nesiskiria. Komunalinių atliekų tvarkymą, susidarymo normas, reglamentuoja savivaldybių tarybų patvirtintos atliekų tvarkymo taisyklės. Savivaldybių tarybos taip pat tvirtina tarifus ir komunalinių atliekų susidarymo normas.

ATLIEKŲ TVARKYMO FINANSAVIMAS

Telšių regiono atliekų tvarkymo sistemos įgyvendinimo galimybių studiją ir Finansinis memorandumas užtikrino, kad šioje studijoje numatytoms priemonėms bus skirta ES parama. Tačiau 9 % proc. lėšų turi būti naudos gavėjų nuosavos lėšos. Kadangi šios lėšos nėra sukauptos, labiausiai tikėtinas kofinansavimo šaltinis – paskola. Paskolos grąžinimo įsipareigojimai ir atsakomybė už tinkamą regiono infrastruktūros projekto įgyvendinimą bei pastatytų objektų eksploatavimą, tenka savivaldybių bendros nuosavybės UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centras“.

Telšių regiono savivaldybės turi įsipareigoti, kad tvirtinant atliekų tvarkymo rinkliavas, būtų įtrauktos visos ekonomiškai pagrįstos UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centro“ išlaidos, susijusios su pavestų funkcijų vykdymu. Taip pat savivaldybės suteiks UAB „Telšių regioninis atliekų tvarkymo centrui“ projekto kofinansavimo paskolos garantą.

Telšių regione nuo 2008 metų sausio 1 dienos įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų tvarkymą ir, tuo pačiu, pradėdamas įgyvendinti apmokėjimo už suteikiamas paslaugas principas – „teršėjas moka“. Vietinės rinkliavos administravimas yra pavedamas UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“. Vietinės rinkliavos dydis yra paskaičiuotas atsižvelgiant į viešųjų konkursų dėl komunalinių atliekų, antrinių žaliavų surinkimo, regioninio sąvartyno bei kitų įrenginių eksploatavimo rezultatus. Kad UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ turėtų informaciją apie klientus ir galėtų parengti pranešimus, yra įvesta bendra apmokėjimo sistema ir parengta klientų duomenų bazė.  Šių principų taikymas yra reglamentuotas savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklėse bei vietinės rinkliavos nuostatose.

Siekiant skatinti gyventojus rūšiuoti, kompostuoti ir tinkamai atsikratyti atliekų bei sudaryti  galimybę mokėti už realiai sukauptų atliekų kiekį ir jų tinkamą sutvarkymą, parengė naujas dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas ir nuostatus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384  “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo nr. 711 “Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė iki tol galiojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimą  Nr. 711 “Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Vyriausybė  rekomendavo Savivaldybėms pasitvirtinti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas, kuriomis savivaldybės turi vadovautis rengdamos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimą. Iki 2016 m. pabaigos savivaldybės turėjo pasiskaičiuoti naujas rinkliavas ir jas pradėti taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d.

TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRO STRATEGIJOS PAGRINDINIAI TIKSLAI

clip in extensions  ,
full lace wigs  ,
Lace Front Wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair extensions   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
clip in extensions   ,
best hair extensions   ,
human hair extensions   ,
african american wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs for black women   ,
Lace Front Wigs    /
clip in extensions    /
full lace wigs    /
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
extensions hair    /
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
best hair extensions   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
human hair wigs for black women   ,
extensions hair    |
remy hair extensions    |
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
hair extensions   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
full lace wigs   ,
extensions hair   ,
lace front wigs   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
best hair extensions   ,
lace front wigs   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
  1. Pagerinti atliekų tvarkymo efektyvumą;
  2. Teikti tinkamas ir aplinkos apsaugos reikalavimus atitinkančias paslaugas pagal Lietuvos Respublikos ir tarptautinius galiojančius teisės aktus, įstatymus, taisykles bei normas;
  3. Visiems gyventojams suteikti atliekų tvarkymo paslaugas už prieinamą mokestį;
  4. Įgyvendinti Valstybinio Strateginio atliekų tvarkymo plano tikslus ir uždavinius.