Kodėl įvesta dvinarė rinkliava?

Siekiant skatinti gyventojus rūšiuoti, kompostuoti ir tinkamai atsikratyti atliekų bei sudaryti  galimybę mokėti už realiai sukauptų atliekų kiekį ir jų tinkamą sutvarkymą, parengė naujas dvinarės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas ir nuostatus.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. balandžio 20 d. nutarimu Nr. 384  “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo nr. 711 “Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitė iki tol galiojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimą  Nr. 711 “Dėl rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Vyriausybė  rekomendavo Savivaldybėms pasitvirtinti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas, kuriomis savivaldybės turi vadovautis rengdamos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimą. Iki 2016 m. pabaigos savivaldybės turėjo pasiskaičiuoti naujas rinkliavas ir jas pradėti taikyti nuo 2017 m. sausio 1 d.

Dvinarė rinkliava yra tinkamiausia priemonė surinkti lėšas, reikalingas atliekų surinkimo ir sutvarkymo sąnaudoms kiekvienoje savivaldybėje padengti,  visiškai įgyvendinant kainodarai keliamus tikslus – vadovautis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo labiau rūšiuos, tuo mažiau reikės mokėti už atliekų tvarkymą.

Kas turėjo įtakos naujai paskaičiuotam dvinarės rinkliavos mokesčiui?

Dvinarę rinkliavą sudaro pastovioji  ir kintamoji įmokos dalys. Vadovaujantis 2016 m. balandžio  20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 384, Pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi  savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar Įgalioti asmenys. Pastoviosios įmokos mokestis skirtas žalienų  bei didžiųjų atliekų  aikštelių ir sąvartyno eksploatacijai, administracinėms sąnaudoms, nusidėvėjimo kaštams padengti.

Kintamoji dalis priklauso nuo to, ar bus teikiama atliekų tvarkymo paslauga: surinkimas, vežimas, naudojimas, šalinimas, priežiūra, stebėsena. Kintamoji paslaugos dalis galės būti nemokama, jeigu gyventojas deklaruos, kad tam tikrą laiką nesinaudoja nekilnojamuoju turtu.

Dvinarės rinkliavos modelio pritaikymui reikalingos informacinių technologijų sistemos (konteinerių registravimo ir atpažinimo),  kurios padeda tiksliai ir kokybiškai atlikti šiam darbui reikiamus procesus.

„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pertvarkė atliekų turėtojų registrą,  įdiegė dvinarei rinkliavai pritaikytą atliekų apskaitos programą, kelių registrų duomenų pagrindu sukurta ir analizuojama reikiama atliekų turėtojų duomenų bazė.  Nauja programa leidžia stebėti kam priklauso atliekų konteineris, kur jis yra pastatytas, kokia jo talpa, kaip dažnai konteineris tuštinamas  ir pan.

Naujų programų įdiegimas, registrų pertvarkymas, administracinės sąnaudos, nusidėvėjimo kaštai, nuolatos didėjantis atliekų kiekis padidino ir šias sąnaudas:

  • mišrių komunalinių atliekų surinkimo ir vežimo, įskaitant perkrovimo įrenginių eksploatavimą,
  • mišrių komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo ir šalinimo sąnaudas. Įskaitant mokestį už aplinkos teršimą sąvartyne šalinamomis komunalinėmis atliekomis, sąvartyno eksploatavimo sąnaudas, įskaitant atidėjinius sąvartynui uždaryti, rekultivuoti ir prižiūrėti po uždarymo;
  • į mišrias komunalines atliekas patekusių antrinių žaliavų atskyrimo nuo mišrių komunalinių atliekų,
  • didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių eksploatavimo sąnaudas,
  • biologiškai skaidžių atliekų rūšiuojamojo surinkimo ir tvarkymo,
  • kompostavimo aikštelių eksploatavimo sąnaudas,
  • komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimo sąnaudas.

Visa tai turėjo įtakos apskaičiuojant naujus dvinarės rinkliavos įkainius už atliekų tvarkymą.

 UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“