Kvietimas dalyvauti Žaliojoje olimpiadoje

NACIONALINIO KONKURSO „ŽALIOJI OLIMPIADA“ NUOSTATAI
Nacionalinė „Žalioji olimpiada“ (toliau tekste – Olimpiada) – tai VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ
„RV Agentūra“ organizuojamas nacionalinis konkursas aplinkos apsaugos tematika, skirtas 8-
11 klasių moksleiviams visoje Lietuvoje. Olimpiadoje gali dalyvauti švietimo ir ugdymo
įstaigos (toliau tekste – Įstaigos), kurios atitinka III nuostatų skyriuje pateikiamus
reikalavimus.
I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Tikslas – atkreipti moksleivių dėmesį į aplinkosaugos problemas, skatinti domėtis jų
sprendimo būdais, perteikti ekologijos ir aplinkosaugos žinias bei įgūdžius, formuoti
palankias aplinkai vertybių nuostatas, ypatingą reikšmę teikiant teisingam atliekų
tvarkymui, racionaliam resursų naudojimui, aplinkos kokybės gerinimui.
2. Uždaviniai:
• Didinti moksleivių sąmoningumą, informuotumą, kūrybiškumą ir iniciatyvumą
aplinkosaugos srityje Olimpiados metu;
• Tobulinti kompetencijas aplinkos apsaugos srityje, skatinant aplinkos saugojimą
Lietuvoje;
• Keisti ir ugdyti šiuolaikinių moksleivių mąstymą ir vartojimo kultūrą, požiūrį į
aplinkosaugą, aplinkos apsaugos naudą ir plėtrą;
II. NACIONALINĖS OLIMPIADOS EIGA
3. Olimpiada vykdoma 3 etapais:
3.1.Įstaigos, norinčios dalyvauti Olimpiadoje pirmiausiai registruojasi elektroniniu būdu
naudojantis šia aktyvia nuoroda: https://goo.gl/forms/KVCtzZ9qdIl7YHl62.
Registracija vykdoma nuo 2018 m. sausio 22 dienos iki vasario 19 dienos. Prieš
uţduočių atlikimo etapą visos uţsiregistravusios mokyklos per konsultacijų savaitę
nuo vasario 19 dienos iki kovo 1 dienos turės galimybę pasiruošti užduočių atlikimui,
gauti papildomos informacijos bei rekomendacijas apie resursų taupymo galimybes
mokymosi įstaigose.
3.2.Visoms pirmajame etape užsiregistravusioms Įstaigoms yra skiriama praktinė
užduotis. Užduotis bus atsiunčiama kovo 1 dieną. Užduotis visoms mokykloms yra
vienoda. Užduočiai vykdyti skiriamas mėnuo, iki 2018 m. kovo 31 dienos. Įstaigos
rezultatus pateikia tiesiogiai internetu užpildę gautą užduočių formą.
3.3.Pagal gautus užduočių rezultatus komisija išrenka Įstaigas, kurios patenka į antrąjį
Olimpiados etapą. Komisija pirmojo etapo rezultatus paskelbia iki 2018 m. balandžio
16 dienos. Tik į pusfinalį patekusios Įstaigos apie rezultatus informuojamos el. paštu.
3.4.Įstaigos, patekusios į pusfinalį registruoja mokyklą atstovaujančią komandą iki 2018
m. balandžio 25 dienos el. paštu olimpiada@ztl.lt (plačiau skiltyje: „III. Dalyviai“).
Komandos sudėtį galima keisti likus ne vėliau kaip dviems dienoms iki paskelbtos
pusfinalio datos regione.
3.5.Pusfinaliai – antrasis Olimpiados etapas – bus vykdomi iki dešimties Lietuvos miestų,
atsiţvelgiant į dalyvių skaičių regionuose. Pusfinaliai vyks 2018 m. gegužės 1 – 15
dienomis. Pusfinalių datos ir vietos bus paskelbtos iki 2018 m. balandžio 23 dienos.
Pusfinalių datos dalyvaujančioms komandoms bus praneštos registracijos formoje
nurodytu atsakingo asmens bei oficialiu Įstaigos el. paštu.
3.6.Pusfinalių metu bus išrinktos 10 komandų, dar 3 komandos bus išrinktos papildomai,
specialių vasaros uţduočių metu. Trys papildomos komandos bus paskelbtos iki 2018
m. rugsėjo 20 dienos.
3.7.Trečiasis Olimpiados etapas vyks 2018 m. spalio mėnesį. Tiksli data ir vieta
dalyviams bus pranešta asmeniškai, registracijos formoje nurodytu el. paštu.
3.8.Finale išrenkamos 3 laimėjusios komandos – I vieta, II vieta ir III vieta. I vietos
laimėtojų komanda savo mokyklai parveţa pereinamąją Olimpiados taurę,
paţymėjimą bei tampa Olimpiados ambasadoriais. I vietą laimėjusi komanda taip pat
gauna Olimpiados prizą – kelionę į Europos šalį. Kelionę parenka ir organizuoja
Olimpiados organizatoriai. II vietos laimėtojai apdovanojami kelione Lietuvoje, kurią
parenka ir organizuoja Olimpiados organizatoriai, gauna pažymėjimą. III vietos
laimėtojams įteikiamas pažymėjimas bei rėmėjų prizai. Visi kiti finalo dalyviai
apdovanojami padėkos raštais.
III. DALYVIAI
4. Olimpiadoje gali dalyvauti visos Įstaigos, kuriose mokosi 8 – 11 klasių mokiniai.
5. Pirmajame Olimpiados etape dalyvauja visa švietimo įstaigos bendruomenė.
6. Švietimo įstaiga, patekusi į pusfinalį, sutelkia komandą, kurią sudaro ne daugiau kaip
6 moksleiviai (pagrindinis sąstatas) ir 3 atsarginiai komandos nariai. Komandą
sudaryti gali 8 – 11 klasių vienos mokymosi Įstaigos mokiniai. Komandą gali sudaryti
ir vienos klasės, ir kelių klasių mokiniai. Komandoje negali būti mokytojų. Komanda
turėtų būti mišri, t. y. ją turi sudaryti tiek merginos, tiek vaikinai (ne mažiau kaip 1
mergina ir ne mažiau kaip 1 vaikinas).
7. Kiekviena Įstaiga gali turėti savo sirgalių komandą. Sirgalių komandos narių skaičius
nėra ribojamas. Sirgaliai negali padėti komandai Olimpiadoje, išskyrus atvejus, kai
užduotys skiriamos sirgaliams.
8. Komanda privalo turėti savo pavadinimą ir kapitoną, kuriuo turi būti vienas iš
komandos narių. Mokytojas komandos kapitonu būti negali. Jis gali būti tik komandos
vadovu.
9. Iš vienos mokyklos po pirmojo etapo gali dalyvauti tik viena komanda.
IV. VERTINIMAS
10. Pirmajame etape sutaupyti resursai apskaičiuojami proporcingai mokyklos dydžiui ir
mokinių skaičiui.
11. Antrajame ir trečiajame etapuose komandas vertins organizatorių sudaryta komisija
pagal organizatorių pateiktas užduotis .
V. KONKURSO ORGANIZAVIMAS
12. Olimpiadą organizuoja VšĮ „Ţaliasis taškas“ ir VšĮ „RV Agentūra“.
13. Olimpiados koordinatorės: Rasa Petrulevičė ir Liepa Vaitkevičiūtė (el. paštas
olimpiada@ztl.lt, telefonas 8 633 77609).
14. Išlaidos, susijusios su komandų atvykimu į pusfinalius, finalus ir kitos patirtos
komandų finansinės išlaidos – organizatorių neapmokamos.
15. Dalyvavimas Olimpiadoje visoms komandoms yra nemokamas.
16. Olimpiados dalyviai ir jų įstatyminiai atstovai (tėvai, įtėviai ar globėjai) sutinka ir
neprieštarauja, kad dalyviai renginio metu būtų fotografuojami ir (ar) filmuojami, o
gauta medžiaga atgaminama, spausdinama, demonstruojama, viešai skelbiama ir
platinama švietimo ir informavimo tikslais.
17. Laimėtojų prizai į pinigus nekeičiami.