Nuo 2017 m. kovo 1 d. Plungės rajone įsigalios dvinarė rinkliava

Vyriausybė patvirtino Aplinkos ministerijos parengtas Rinkliavų ar kitų įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą taisykles ir rekomendavo Savivaldybėms pasitvirtinti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikas, kuriomis savivaldybės turi vadovautis rengdamos mokesčių už komunalinių atliekų tvarkymą apskaičiavimą. Plungės rajono savivaldybė naują rinkliavą pradės taikyti nuo 2017 m. kovo 1 d.                                                               

 Kas yra dvinarė rinkliava? 

Plungės rajono gyventojams mokant už komunalinių atliekų išvežimą ir sutvarkymą bus pradėta taikyti dvinarė rinkliava, kurią sudarys pastovioji dalis, nepriklausanti nuo atliekų kiekio (žalienų  bei didžiųjų atliekų  aikštelių ir sąvartyno išlaikymas, administracinės sąnaudos, nusidėvėjimo kaštai. 

Ir kintamoji dalis, kuri priklausys nuo to, ar bus teikiama atliekų tvarkymo paslauga: surinkimas, vežimas, naudojimas, šalinimas, priežiūra, stebėsena. Kintamoji paslaugos dalis galės būti nemokama, jeigu gyventojas deklaruos, kad tam tikrą laiką nesinaudoja nekilnojamuoju turtu.Dvinarės rinkliavos modelio pritaikymui reikalingos informacinių technologijų sistemos,  kurios padeda tiksliai ir kokybiškai atlikti šiam darbui reikiamus procesus.

„Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ pertvarkė atliekų turėtojų registrą,  bus diegiama dvinarei rinkliavai pritaikyta atliekų apskaitos programa, kelių registrų duomenų pagrindu sukurta ir analizuojama reikiama atliekų turėtojų duomenų bazė.  Nauja programa leis stebėti kam priklauso atliekų konteineris, kur jis yra pastatytas, kokia jo talpa, kaip dažnai konteineris tuštinamas,  ir pnš. 

  Dvinarės rinkliavos nustatymo metodika 

Naujai paskaičiuota komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina yra tiesiogiai susijusi su būtinosiomis sąnaudomis, kurios reikalingos komunalinių atliekų tvarkymui padengti. Nustatyta nauja komunalinių atliekų tvarkymo paslaugų kaina užtikrins ilgalaikį komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtą infrastruktūros eksploatavimą, jos atnaujinimą ir sudarys komunalinių atliekų turėtojams priimtinas sąlygas dalyvauti komunalinių atliekų tvarkyme, taip pat mažins aplinkos taršą

.Vietinės rinkliavos dydžiai apskaičiuojami ir perskaičiuojami vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių nustatymo metodika ir nuostatais.

Nekilnojamojo turto savininkai ar Įgalioti asmenys apmokestinami, atsižvelgiant į jų teisėtai valdomo nekilnojamojo turto objektų tikslinę paskirtį, vadovaujantis Nekilnojamojo turto objektų, kurių savininkas arba Įgalioti asmenys privalo mokėti nustatytą rinkliavą.

Nekilnojamojo turto objektai, kurių savininkai ar Įgalioti asmenys privalo mokėti Rinkliavą, skirstomi į 21 kategoriją (pvz.: gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose, gyvenamosios paskirties individualūs namai, gyvenamosios paskirties pastatai įvairių socialinių grupių asmenims ir kt.)

 Vadovaujantis 2016 m. balandžio  20 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 384, Pastoviąją Vietinės rinkliavos dalį moka visi savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai ar Įgalioti asmenys.

Kintamąją rinkliavos dedamąją moka savivaldybės teritorijoje esančio nekilnojamojo turto objektų (išskyrus žemės sklypus) savininkai arba Įgalioti asmenys, kuriems teikiama komunalinių atliekų tvarkymo paslauga. 

Rinkliavos mokėtojams, kurių nekilnojamas turtas priskirtas kategorijai Gyvenamosios paskirties butai daugiabučiuose namuose arba Gyvenamosios paskirties įvairių socialinių grupių asmenims) kintamoji Vietinės rinkliavos dalis bus apskaičiuojama pagal nekilnojamojo turto objekte deklaruotų gyventojų skaičių (minimalus gyventojų skaičius, pagal kurį nustatoma kintamoji Vietinės rinkliavos dalis, yra 1 gyventojas, maksimalus – 4 gyventojai).

Visiems likusiems Nekilnojamojo turto savininkams ar Įgaliotiems asmenims  kintamoji vietinės rinkliavos dalis bus skaičiuojama pagal turimų objektų skaičių arba pagal konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį. 

Pagal konteinerių skaičių, tūrį ir ištuštinimo dažnį kintamoji vietinės rinkliavos dalis bus skaičiuojama, kai nekilnojamo turto objektui yra įmanoma priskirti konkrečią tik tam nekilnojamo turto objektui  naudoti skirtą konteinerių aikštelę ar individualų konteinerį

.Rinkliavos mokėtojai, kurie valdo, naudoja ar kitaip disponuoja bei nuolatos gyvena sodų paskirties nekilnojamojo turto objekte, Vietinė rinkliava apskaičiuojama kaip individualių namų savininkams. Jeigu sodų paskirties nekilnojamuoju turtu naudojamasi ne visus kalendorinius metus, Vietinė rinkliava apskaičiuojama kaip už sodų paskirties objektą.

Rinkliavos mokėtojai (išskyrus sodų ir garažų paskirties objektų savininkai ar Įgalioti asmenys), kurie nesinaudoja savo nekilnojamuoju turtu ne trumpesnį kaip šeši kalendoriniai mėnesiai ir ne ilgesnį kaip vieneri kalendoriniai metai laikotarpį, privalo tai deklaruoti ir pateikti šį faktą pagrindžiančius dokumentus (toliau – Deklaruotas laikotarpis). Tokiems Rinkliavos mokėtojams Deklaruotu laikotarpiu komunalinių atliekų tvarkymo paslauga nebus teikiama ir Rinkliavos  kintamosios dalies nereikės mokėti.

Nuo Vietinės rinkliavos atleidžiami Rinkliavos mokėtojai, kai jiems priklausantis nekilnojamojo turto objektas yra fiziškai sunaikintas, avarinės būklės ar neįmanomas naudoti. Toks Rinkliavos mokėtojas privalo UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centrui“  pateikti laisvos formos prašymą ir jį pagrindžiančius dokumentus.  

 Kam reikalinga dvinarė rinkliava? 

Dabartinė mokesčių už atliekų tvarkymą sistema neskatina gyventojus rūšiuoti atliekas.

Dvinarė rinkliava yra tinkamiausia priemonė surinkti lėšas, reikalingas atliekų surinkimo ir sutvarkymo sąnaudoms kiekvienoje savivaldybėje padengti,  visiškai įgyvendinant kainodarai keliamus tikslus – vadovautis solidarumo, proporcingumo, nediskriminavimo, sąnaudų susigrąžinimo principais ir principu „teršėjas moka“. Prie būtinųjų atliekų tvarkymo sistemos sąnaudų padengimo per pastoviąją rinkliavos dalį prisidės kiekvienas rajono gyventojas, o už kintamosios dalies dydį bus atsakingi patys gyventojai – kuo labiau rūšiuos, tuo mažiau reikės mokėti už atliekų tvarkymą. 

Visa informacija, susijusi su Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodika ir nuostatais patalpinta Plungės rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.plunge.lt bei šioje svetainėje www.tratc.lt/plunge

Dėl iškilusių klausimų  galima kreiptis elektroniniu paštu info@www.tratc.lt, viesinimas@www.tratc.lt arba atvykti į UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ administraciją adresu J. Tumo-Vaižganto g. 91 (III aukštas), Plungė.                                                                                                                                         

                                                UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ administracija