TEISINĖ INFORMACIJA

ES DOKUMENTAI

ES atliekų tvarkymo politika peržiūrėta ir atnaujinta 1996 m.

Komunikate dėl Bendrijos atliekų tvarkymo strategijos peržiūros. Komunikatas patvirtina 1989 m. Bendrijos atliekų tvarkymo strategijoje nustatyta „principų hierarchija“, t.y. pirmiausiai atliekų susidarymo prevencija, po to atliekų naudojimas ir galiausiai saugus atliekų šalinimas. Atliekos, kurių neįmanoma išvengti, turi būti naudojamos pakartotinai, perdirbamos arba naudojamos energijai gauti. Tik atliekos, kurių neįmanoma panaudoti, gali būti šalinamos. Vidutinės trukmės tikslas – užtikrinti, kad į sąvartynus būtų priimamos tik netinkamos naudoti ir inertinės atliekos.

Kiti svarbūs ES atliekų tvarkymo strategijos principai yra artimumo bei pakankamumo principai ir principas „teršėjas moka“, t.y. atliekos turi būti šalinamos viename iš arčiausiai esančių tinkamų šalinimo įrenginių, Bendrijos teritorijoje susidariusios atliekos neturėtų būti šalinamos kitur ir šalinimo išlaidas turi padengti atliekų turėtojai.

Bendra efektyvaus atliekų tvarkymo sistema pateikta Bendrojoje direktyvoje dėl atliekų (75/442/EEB) ir papildomoje Pavojingų atliekų direktyvoje. Šiuos pagrindinius teisės aktus papildo direktyvos, skirtos atliekų tvarkymo įrenginiams, pvz., deginimo įrenginiams ir sąvartynams, naudotoms alyvoms, pakuočių atliekoms ir baterijoms. Visiems šiems teisės aktams taikomas Reglamentas dėl atliekų vežimo.

Direktyvos ES:
-Sanglaudos fondas90/313/EEC
-Direktyva dėl laisvo prieinamumo prie informacijos apie aplinką (Orhuso konvencija)

SAVIVALDYBIŲ DOKUMENTAI

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
2013 m. birželio 28 d. sprendimas Nr. T1-189 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

 

 • Mažeikių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (parsisiųsti)
 • Mažeikių rajono atliekų tvarkymo planas (parsisiųsti)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ
2017 m. sausio 26 d. Nr. T1-1 „Dėl Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Plungės rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

 

 • Plungės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (parsisiųsti)
 • Plungės rajono atliekų tvarkymo planas (parsisiųsti)

RIETAVO SAVIVALDYBĖ
2017 m. kovo 30 d. Nr. T1-48 „Dėl Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Rietavo savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“.

 

 • Rietavo savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (parsisiųsti)
 • Rietavo savivaldybės atliekų tvarkymo planas (parsisiųsti)

TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
2017 m. sausio 26 d. Nr. T1-1 „Dėl Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Telšių rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“

 

 • Telšių rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės (parsisiųsti)
 • Telšių rajono atliekų tvarkymo planas (parsisiųsti)

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 • UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės (parsisiųsti)
 • UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (parsisiųsti)
 • UAB "Telšių regiono atliekų tvarkymo centras" privatumo politikos taisyklės (parsisiųsti)

KORUPCIJOS PREVENCIJA

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.
Pasaulinė patirtis atskleidžia, kad sutelkus pastangas būtent į korupcijos priežastis ir sąlygas korupcijai atsirasti, kryptingai šalinant korupcijos atsiradimo rizikas, ilgainiui sukuriamas tvirtas pagrindas skaidrios ekonomikos plėtrai, didesnei viešųjų paslaugų teikimo kokybei, šalies socialinei gerovei.

Asmenys, ketinantys pateikti pranešimą, skundą, prašymą, pareiškimą apie korupciją ar veikas, gali kreiptis:

Telefonu visą parą: (8 5) 266 3333
El. paštu: pranesk@stt.lt
STT svetainėje: pateikti pranešimą