Privatumo politika

UAB „TELŠIŲ REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS“
PRIVATUMO POLITIKOS TAISYKLĖS,

priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių
asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas

I. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1. UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, įmonės kodas 171780190, PVM mokėtojo kodas LT100001362119, buveinės ir korespondencijos adresas J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė, kontaktai: ei. p. info@tratc.lt, tel. nr. (8 448) 500 43. Toliau vaizdo duomenų tvarkymo ir naudojimo taisyklėse „Bendrovė“.
2. Tratc.lt – elektroninė svetainė, esanti adresu www.tratc.lt,
3. Vartotojas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo.
4. Socialinės paskyros – tai tratc.lt paskyros Facebook, Twitter ar kt. socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie Bendrovę ir joje teikiamas paslaugas.
5. Paslaugos – visos tratc.lt vartotojui teikiamos paslaugos.
6. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti intemetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.
7. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.
8. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis tratc.lt.
9. IP adresas – kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas ir pagal kurį galima identifikuoti asmenį.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Tratc.lt Privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui naudojantis tratc.lt elektroninėje svetainėje siūlomomis Paslaugomis, pateikiant užklausas dėl atliekų tvarkymo ir naudojantis E-rinkliava paslauga. Taisyklės paruoštos atsižvelgiant į tai, jog tratc.lt elektroninėje svetainėje nėra vykdoma elektroninė parduotuvė.
2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti tratc.lt Vartotojų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.
3. Privatumo politikos taisyklių tikslas – reglamentuoti asmens duomenų tvarkymą Bendrovės inteirdatiniame puslapyje tratc.lt, užtikrinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų laikymąsi ir įgyvendinimą.
4. Bendrovė renka vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis savanoriškai pateikia elektroniniu paštu, registruotu paštu, faksu, telefonu, tiesiogiai atvykęs į Bendrovės veiklos vietą.
1/4 UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ privatumo politikos taisyklės
5. Vartotojas gali atlikti užklausas dėl paslaugų užsakymo/ informacijos pateikimo, pateikdamas tratc.lt nustatytos formos duomenis dėl paslaugų suteikimo.
6. Vartotojas turi teisę kreiptis į tratc.lt elektroninio pašto adresu info@tratc.lt dėl pateiktų užklausų panaikinimo.
7. Bendrovės intemiatiniame puslapyje tratc.lt gali būti pateikiamos nuorodos į ir iš Bendrovės partnerių, reklamos tiekėjų, susijusių asmenų tinklapių. Prašome atkreipti dėmesį, kad kitų asmenų tinklalapiai, į kuriuos Vartotojai patenka, rinkdamiesi nuorodos intemiatiniame puslapyje www.tratc.lt, turi savo privatumo politikas ir Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės dėl šių privatumo politikų. Rekomenduojama Vartotojams susipažinti su Šių kitų tinklalapių privatumo politikomis prieš pateikiant jose bet kokius savo Asmeninius duomenis.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

1. Vartotojas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas tratc.lt būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Jeigu vartotojas nesutinka, turi teisę nepateikti užklausos.
2. Bendrovė patvirtina, jog Vartotojo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Vartotojams elektroninėje svetainėje info@tratc.lt teikiamas elektroninės rinkliavos paslaugas.
3. Priasijungti prie E-rinkliavos Vartotojui reikalinga įvestį gautą iš Bendrovės mokėtojo kodą ir slaptažodį.
4. Asmens duomenys, susiję su elektroniniais užsakymais, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės svetainės sistemos arba Asmens paskutinio Užsakymo svetainėje dienos.
5. Asmenų, pateikusių svetainėje nurodytos formos užklausą specialioje anketoje duomenys saugomi 1 (vienerius) metus nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).
6. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Vartotojo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:
6.1. Jeigu yra Vartotojo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
6.2. Bendrovės partnerius, teikiančius paslaugas, susijusias su Vartotojo užsakytomis Paslaugomis tinkamu įvykdymu;
6.3. Bendrovė taip pat gali perduoti Vartotojo Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie Bendrovės vardu veikia kaip Duomenų tvarkytojai. Asmens duomenys gali būti teikiami tik tiems Duomenų tvarkytojams, su kuriais Bendrovė yra pasirašiusi atitinkamas sutartis ar bendradarbiavimo sutartyse yra nuostatos aptariančios asmens duomenų perdavimą/teikimą ir Duomenų tvarkytojas užtikrina adekvačią perduodamų asmens duomenų apsaugą;
6.4. Visais kitais atvejais, Vartotojo Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka. Duomenų subjekto asmens duomenis Bendrovė gali perduoti vyriausybinėms ar teisėsaugos institucijoms, joms pareikalavus.
7. Nepaisant to, kad Bendrovė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Bendrovė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei svetainei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Vartotojo rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Bendrovė taiko itin griežtas Vartotojo Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.
8. Bendrovė naudoja Vartotojo Asmenų duomenis, tam, kad:
8.1. Užtikrintų, jog intemetinės svetainės info@tratc.lt turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Vartotojams būdu;
8.2. Suteiktų Vartotojams informaciją, Paslaugas, kurių Vartotojai pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Vartotojus tuo atveju, jeigu Vartotojai yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
8.3. Vartotojai būtų informuoti apie Bendrovės teikiamų Paslaugų pakeitimus.
9. Bendrovė tai pat naudoja Vartotojų įsigijusių Paslaugas, kontaktinius duomenis rinkos tyrimo tikslais, siekiant įvertinti Bendrovės klientų pasitenkinimą Bendrovės veikla ir, atsižvelgiant į tai, gerinant Bendrovės veiklos kokybę. Atsakymai, pateikdami į šiuo tikslus siunčiamus ei. pranešimus ir (ar) UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“privatumo politikos taisyklės
skambučius yra anonimiški. Tuo atveju, jeigu Vartotojas nenori gauti tokių ei. pranešimų ir (ar) skambučių, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pranešimų atsisakymą elektroniniu paštu info@tratc.lt.
10. Bendrovės intemetiniame puslapyje gali būti renkama tam tikra informacija apie Vartotojo apsilankymą, pavyzdžiui: (i) Interneto protokolo (EP), kurį naudodamas Vartotojas pasiekia internetą, adresas; (ii) Vartotojo apsilankymo Bendrovės intemetiniame puslapyje data ir laikas; (iii) Kiti intemetiniai puslapiai, kuriuos Vartotojas aplanko būdamas Bendrovės intemetiniame puslapyje; (iv) Naudojama naršyklė; (v) Informacija apie Vartotojo kompiuterio operacinę sistemą; (vi) Mobiliųjų programėlių versijos; (vii) Kalbos nustatymai. Jei Vartotojas naudoja mobilųjį įrenginį, taip pat gali būti renkami duomenys, leidžiantys nustatyti mobiliojo įrenginio tipą, įrenginio nustatymus, taip pat geografines (ilgumos ir platumos) koordinates. Ši informacija naudojama Bendrovės intemetmiam puslapiui pagerinti, tendencijoms analizuoti, produktų ir paslaugų tobulinimui ir Bendrovės intemetiniam puslapiui administruoti. Vartotojas šiuos duomenis savanoriškai pateikia naudodamasis Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, tapęs registruotu Bendrovės intemetinio puslapio vartotoju ar lankydamasis Bendrovės intemetiniame puslapyje.

IV. VARTOTOJO TEISĖS

1. Vartotojas turi šias pagrindines teises tratc.lt svetainėje:
1.1. Žinoti apie savo asmeninių duomenų tvarkymą;
1.2. Susipažinti su savo asmeniniais duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
1.3. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Vartotojo asmeninius duomenis, kuriais disponuoja Bendrovė
1.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Vartotojo asmens duomenys.
2. Vartotojas, pateikęs prašymą raštu (kartu pridėdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą), turi teisę susipažinti su tratc.lt svetainėje tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis bei gauti informaciją, iŠ kokių Šaltinių ir kokie Vartotojo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Bendrovė, gavusi Vartotojo prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Vartotojas arba Vartotojas sutiko gauti informaciją apie duomenis kitu Bendrovės pasiūlytu būdu.
3. Vartotojas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Bendrovės surinktais Asmens duomenimis gali pateikti ei. p. info@tratc.lt arba siųsti prašymą registruotu paštu adresu J. Tumo- Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė.
4. Vartotojas, be kita ko, turi teisę atsisakyti pateikti Asmens duomenis ir nesutikti su Privatumo politika. Tokiu atveju Vartotojas neturės galimybės pateikti užklausų tratc.lt elektroninėje svetainėje, kadangi prašomi pateikti duomenys gali būti būtini siekiant tinkamai suteikti Vartotojo pageidaujamas Paslaugas.
5. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Bendrovės darbuotojai gali Vartotojo paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.
6. Po Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 4 dalies 8 punkte numatytus reikalavimus, Vartotojo Asmens duomenys gali būti saugomi Bendrovės serveryje iki šešių mėnesių išskyrus atvejus, jeigu Vartotojo pateiktais duomenimis buvo: (i) Pasinaudota vykdant neteisėtą veiką; (ii) Buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas; (iii) Bendrovė yra gavusi skundų susijusių su atitinkamu Vartotoju, ar Bendrovė yra pastebėjusi atitinkamo Vartotojo padarytus Taisyklių pažeidimus. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.
7. Bendrovė vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Vartotojo pateikiami Asmens duomenys tratc.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto Asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Asmens tapatybės vagystės; (v) Sukčiavimo.
8. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Vartotojų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ privatumo politikos taisyklės
duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi tratc.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.
9. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi pateikti Bendrovei raštu vienu iš šių būdų: (i) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą Bendrovei registruotu paštu adresu J. Tumo-Vaižganto g. 91, LT-90143 Plungė; (ii) Išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu info@tartc.lt.
10. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu tratclt. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai visuomet bus informuoti naująją Privatumo Politikos redakciją paskelbiant tratc.lt.
2. Bendrovė neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Bendrovės intemetinio puslapio Vartotojai ir kiti asmenys negali pasiekti intemetinio puslapio ar naudotis paslaugomis.
3. Bendrovė neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Bendrovės intemetinio puslapio funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Bendrovės intemetinis puslapis bus visiškai apsaugotas nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Vartotojas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Vartotojas skaito, atsisiunčia ar kitaip garma naudodamasis Bendrovės intemetiniu puslapiu, yra išimtinai gaunamas Vartotojo nuožiūra bei rizika, ir tik Vartotojas atsako už žalą, padarytą Vartotojui bei Vartotojo kompiuterinei sistemai.
4. Užsiregistravęs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų prie E-rinkliava saugojimą ir (ar) perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Bendrovės interniatiniame puslapyje teikiamomis Paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Bendrovės intemetinio puslapio naudodamasis Vartotojo prisijungimo duomenimis, Bendrovė šį asmenį laiko Vartotoju.
5. Vartotojų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@tratc.lt.